PROGRAM HAJI 2016 M / 1437 H

Hari Hijriah Masehi Route
1 26 Dqdh 29-Agust Jakarta – Jeddah – Makkah
2 27 Dqdh 30-Agust Makkah
3 28 Dqdh 31-Agust Makkah
4 29 Dqdh 1-Sep Makkah
5 1 Dzjh 2-Sep Makkah
6 2 Dzjh 3-Sep Makkah
7 3 Dzjh 4-Sep Makkah
8 4 Dzjh 5-Sep Makkah – Transit
9 5 Dzjh 6-Sep Transit
10 6 Dzjh 7-Sep Transit
11 7 Dzjh 8-Sep Transit
12 8 Dzjh 9-Sep Transit – Mina
13 9 Dzjh 10-Sep Mina – Arafah – Muzdalifah
14 10 Dzjh 11-Sep Muzdalifah – Al Haram – Mina
15 11 Dzjh 12-Sep Mina
16 12 Dzjh 13-Sep Mina
17 13 Dzjh 14-Sep Mina – Transit
18 14 Dzjh 15-Sep Transit – Madinah
19 15 Dzjh 16-Sep Madinah
20 16 Dzjh 17-Sep Madinah
21 17 Dzjh 18-Sep Madinah – Jeddah
22 18 Dzjh 19-Sep  Jakarta